ഐ.ആർ.സി.ടി.സി.യെക്കുറിച്ച് .സി

ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിദിനം 20 ദശലക്ഷം പേർ ട്രെയിനുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഐആർസിടിസി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കാരണം, ട്രെയിൻ വഴിയുള്ള യാത്രയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനാണ്. യാത്രക്കാരനെ സുഗമമാക്കുന്നതിനും അവരുടെ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു.

ഐആർസിടിസി.വിവരം, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ, അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺലൈനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ യാത്രക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും മുൻപന്തിയിലാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു നിരക്കില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ മികച്ച ഫീച്ചറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സവിശേഷത റെയിൽവ വഴി യാത്രയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് യാത്രചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ മികച്ച സവിശേഷതകൾ മുഴുവൻ ട്രാവൽ വ്യവസായവും വിപ്ലവകരമായിരിക്കുന്നു.


ഐആർസിടിസി.വിവരം ൻറെ മികച്ച സവിശേഷതകൾ

ഐആർസിടിസി ഇൻഫോർമാന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

 1. PNR സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുക ഐആർസിടിസി.വിവരം ഓൺലൈനിൽ റയിൽവേ ടിക്കറ്റ് പി എൻ ആർ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഐആർസിടിസി പിഎൻആർ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 2. സീറ്റ് ലഭ്യത പരിശോധിക്കുക ഐആർസിടിസി.വിവരം ൻറെ മറ്റൊരു ആകർഷണീയത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ട്രെയിനുകൾക്കും ഒരേസമയം ഓൺലൈനായി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള യാത്രാ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഐആർസിടിസി സീറ്റ് ലഭ്യത പരിശോധിക്കാനാകുന്നു. സീറ്റ് ലഭ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കേണ്ടതില്ല.
 3. ട്രെയിൻ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വഴിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഓൺലൈനായി ഐആർസിടിസി ട്രെയിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതി അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിന് സമയമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഈ ആവശ്യത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഐആർസിടിസി.വിവരം ന്റെ ഈ സവിശേഷത നിങ്ങളുടെ ധാരാളം സമയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.
 4. ട്രെയിൻ ടൈം ടേബിളിൽ പരിശോധിക്കുക ഐആർസിടിസി ട്രെയിൻ ടൈം ടേബിളിന്റെ പരിചയത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ റയിൽ ബുക്കിങ് വളരെ ലളിതവും എളുപ്പവുമാണ്. ട്രെയിനിങ്ങ് ടൈം ടേബിൾ ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കിപ്പണിയുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക്. ഐആർസിടിസി.വിവരം ട്രെയിൻ ടൈം ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ റൂട്ട് വിശദാംശങ്ങളും അവരുടെ വരവ് / പുറപ്പെടൽ സമയവും പരിശോധിക്കാം
 5. ട്രെയിൻ ഫെയർ ചെക്ക് ട്രെയിൻ ഫെയറുകൾ പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഐആർസിടിസി ഇൻഫ്രാ-യുടെ മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബുക്കിങ് കൌൺസിൽ പോവുന്നതിനെത്തുടർന്ന് പല ട്രെയിനുകളുടെയും ട്രെയിൻ ഓൺലൈനിലെ യാത്രകളുടെയും വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഐആർസിടിസി ട്രെയിൻ ഫെയർ യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു.
 6. എല്ലാ ട്രെയിനുകളുടെയും സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുക ഐആർസിടിസിയുടെ മറ്റൊരു ആകർഷണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, എല്ലാ ട്രെയിനുകളുടെയും സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺലൈനായി നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ലഭ്യമാക്കും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം കാത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല, കൂടാതെ ട്രെയിനിന്റെ വരവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഒന്നിലധികം സ്റ്റേഷനുകൾ തിരക്കില്ല.
 7. സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ ട്രെയിനുകൾ പരിശോധിക്കുക ഐആർസിടിസി.വിവരം ൻറെ മറ്റൊരു നല്ല സവിശേഷത നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ ട്രെയിനുകളും പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ എളുപ്പമുള്ള വഴി ട്രെയിനുകൾ കണ്ടെത്തുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ തീയതിയിൽ ലഭ്യമായ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ട്രെയിനുകളും ലഭിക്കും.
 8. റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ പരിശോധിക്കുക കാലാവസ്ഥ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം, പല ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാൽ തിരികെ വരാം, കാരണം നിങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ റദ്ദാക്കാം. ഐആർസിടിസി.വിവരം ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിൽ റദ്ദാക്കിയ എല്ലാ ട്രെയിനുകളും കണ്ടെത്തുകയും ട്രെയിൻ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇത് ധാരാളം സമയവും അസൗകര്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.


ഐആർസിടിസി.വിവരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

ഐആർസിടിസി.വിവരം ന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

ധാരാളം സമയം ലാഭിക്കുന്നു
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവര ശേഖരണവും ഐആർസിടിസി.വിവരം നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ടിക്കറ്റ് പിഎൻആർ സ്റ്റാറ്റസ്, ട്രെയിൻ റണ്ണിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ്, ട്രെയിൻ സീറ്റ് ലഭ്യത, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ ട്രെയിൻ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ധാരാളം സമയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ യാത്ര സുഖകരവും എളുപ്പവുമാക്കുന്നു
ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിരവധി തവണ കയറുകയോ ട്രെയിനിന് ദീർഘനേരം കാത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ ഐആർസിടിസി.വിവരം നിങ്ങളുടെ യാത്രയെ സുഗമവും എളുപ്പവുമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.


എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐആർസിടിസി.വിവരം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗപ്രദമാണ്:

 • ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
 • വളരെ വേഗം
 • ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദ രൂപകൽപ്പന
 • തൽസമയ വിവരം
 • എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരിടത്ത്
 • തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി ഒന്നിലധികം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ

OK
OKK